ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thực hiện kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 14 tháng 04 năm 2020 của UBND huyện Tân Hồng về Kế hoạch Kiểm tra thực hiện phân cấp quản lýtổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Tân Hồng, năm 2020;

Thực hiện theo thông báo số 04/TB-PNV, ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Phòng nội vụ huyện Tân Hồng về Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở;

Ngày 22/06/2020 lúc 7 giờ 30 phút, Nhà trường đón tiếp các cấp lãnh đạo của phòng nội vụ, phòng Giáo dục về kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong cơ sở tại đơn vị.

Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi, bố trí nơi tiếp đoàn và chuẩn bị đầy đủ báo cáo, các hồ sơ theo nội dung kế hoạch kiểm tra.

H1 KTH2 KT

Hình ảnh của buổi kiểm tra

Qua việc kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, điều động, nâng lương, các chế độ, chính sách có liên quan đến viên chức, thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức trong đơn vị.

Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo các nội dung:

Chuyển đổi vị trí công tác giữa các bộ phận, tổ chức thuộc đơn vị đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, các loại phụ cấp theo quy định.

Ký kết hợp đồng làm việc đối với những người được tuyển dụng vào viên chức sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng.

Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc đơn vị sau khi được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất bằng văn bản.

Công tác kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cấp trưởng, cấp phó các bộ phận, tổ chức trực thuộc.

Phân công nhiệm vụ, bố trí làm việc, thực hiện việc nhận xét, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với viên chức từ cấp phó hiệu trưởng trở xuống.

Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Trong quá trình kiểm tra đoàn đã tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn nhà trường thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. Nhà trường cũng có những ý kiến với đoàn kiểm tra những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để nắm rõ hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ ở đơn vị trong thời gian tới.

Người viết: Nguyễn Thị Lệ                          Nguồn Trường Mẫu giáo Thông Bình